Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Return Policy

退貨政策:

 • 顧客可根據我們的14天退貨政策退還貨品。退還的貨品必須未經使用及可再售以取得全數退款。
 • 除非貨品送抵時經已損毀或錯誤,否則收到貨品14天內退貨的運費將由顧客承擔。
 • 若顧客發現貨品於送抵時經已損毀或錯誤,請在14天內通知我們。我們會替閣下安排退款或免費更換貨品。
 • 若退回的貨品不完整、損毀、安全密封遭到損壞或不能再出售,我們恕不接受。
 • 因儲存及衛生問題, 所有冷凍(Frozen)貓狗糧一經售出不設退貨或換貨, 敬希諒解.
 • 退換貨品時,我們強烈建議顧客選擇最可靠的運用方法。如貨品於中途遺失或遭到損壞,我們概不負責。
 • 部份製造商會為其產品提供一年保養。若顧客所購買有問題的產品享有保養服務,請聯絡製造商以維修或更換貨品。
 • 所有未經授權的退貨,我們一律不會處理。
 • 由我們收到退貨起計,退款過程一般需時14個工作天。